ДГ Зорница Плевен

„РЕМОНТ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В ДЕТСКА ГРАДИНА ЗОРНИЦА“

Дата и час на публикуване: 2022-06-10 12:57:28
Статус: отворена

Строително-ремонтните дейности предвиждат демонтаж на компрометираната настилка от тротоарни плочки и бордюри в дворното пространство на ДГ Зорница, след което ще бъде положена настилка от нови бетонови павета и положени нови бетонови бордюри. Видовете работи и количествата са описани подробно в КСС- Приложение №1 към Образец №3 Ценово предложение.

Индивидуален номер на процедурата: 0007070
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Диянова
  • Телефон/и за контакт: 064 850 598