Областна администрация Сливен

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на общини Сливен и Нова Загора, област Сливен, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: община Сливен, землище гр. Сливен, селищно образувание Селището - м. Селището и м. Гаговец, община Сливен, землище гр. Сливен, селищно образувание Изгрев - м. Дефилето; община Сливен, землище с. Сотиря – земеделски земи и кв. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 47, 48, 53 в с. Сотиря; Обособена позиция № 2: община Сливен, землище с. Чинтулово - м. Оришлика; община Сливен, землище с. Селиминово - м. Бешеклий, м. Киризлика, м. Бадемите; община Сливен, землище с. Гергевец - м. Гючмя и кв. 3 и 4 в с. Гергевец; община Сливен, землище с. Николаево – земеделски земи. Обособена позиция № 3 община Нова Загора, землище с. Кортен – м. Мечи камък-запад, м. Мечи камък–изток, м. Щоките, м. Ценино–запад.

Дата и час на публикуване: 2017-08-11 13:29:46Последна промяна: 2017-08-11 13:25:51
Статус: възложена

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

 Предмет на настоящата обществена поръчка е: Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на територията на общини Сливен и Нова Загора, област Сливен, по три обособени позиции.

Обособена позиция № 1:

община Сливен, землище гр. Сливен, селищно образувание Селището -  м. Селището и

м. Гаговец,

община Сливен, землище гр. Сливен, селищно образувание Изгрев -  м. Дефилето;

община Сливен,  землище с. Сотиря – земеделски земи и  кв. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 47, 48, 53 в с. Сотиря;

 

Обособена позиция № 2:

 община Сливен,  землище с. Чинтулово - м. Оришилика;

 община Сливен, землище с. Селиминово - м. Бешеклий, м. Киризлика, м. Бадемите;

 община Сливен, землище с. Гергевец -  м. Гючмя и кв. 3 и 4 в с. Гергевец;

 община Сливен, землище с. Николаево – земеделски земи.

 Обособена позиция № 3

община Нова Загора, землище с. Кортен – м. Мечи камък-запад, м. Мечи камък–изток, м. Щоките, м. Ценино–запад.

 Помощните планове, плановете на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ (Плановете по §4) следва да бъдат изпълнени при стриктно спазване на изискванията на ЗСПЗЗ, Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ (ППЗСПЗЗ), съвместна Заповед № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на Министъра на земеделието и горите и Заповед № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и Наредба № 19 от 28.12.2001 г.  за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Съгласно чл. 28 ал. 10 от ППЗСПЗЗ, конкретните изисквания към плана на новообразуваните имоти, съобразно характерните особености на съответната община, се определят от техническата служба на общината  с техническо задание.

Предмета на обществената поръчка е подробно описан в техническата спецификация и техническите задания на общините.

Количество и прогнозна стойност на поръчката:

Съгласно техническата спецификация и техническите задания на общините площите  на земите по §4 по обособени позиции са както следва:

По обособена позиция № 1: 188 (сто осемдесет и осем) хектара;

По обособена позиция № 2: 147 (сто и четиридесет и седем) хектара;

По обособена позиция № 3: 58 (петдесет и осем) хектара;

Общата прогнозна стойност на поръчката е: 61 834 (шейсет и една хиляди осемстотин трийсет и четири и лева без ДДС, от които:

По обособена позиция № 1: 25417 (двадесет и пет хиляди четиристотин и седемнай-сет) лв. без ДДС;

По обособена позиция № 2: 20 417 (двадесет хиляди четиристотин и седемнайсет) лв. без ДДС;

По обособена позиция № 3: 16 000 (шестнайсет хиляди) лв. без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0002705
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливен
Прогнозна стойност: 61834.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71354300-7
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-21 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мартина Златева, Петя Качарова
  • Телефон/и за контакт: 044/61-66-80, 044/61-62-11
Документи