ОУ Васил Левски Разград

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ В ИЗГРАДЕН ОБОСОБЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ВРЕМЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ” В СГРАДАТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.РАЗГРАД, БУЛ.”КНЯЗ БОРИС” N 62

Дата и час на публикуване: 2017-07-07 15:56:07Последна промяна: 2017-07-07 15:55:57
ID номер: 9066064 Статус: възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е  ДоставкаимонтажнаобзавежданепопредварителноизработенпроектвизграденобособенМултифункционален център „Време за приключения” в сградата на Основно училище „Васил Левски” гр.Разград, бул.”Княз Борис” N 62”, като същата ще бъде възложена чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

В рамките на обществената поръчка обединените в Мултифункционален център „Време за приключения”, помещения, ще бъдат обзаведени съобразно проект, като целта е да се създадат условия за мултифункционално преподаване на децата в начален етап,  съответстващ на съвременната единна визия на ОУ”Васил Левски” гр.Разград.

Индивидуален номер на процедурата: 0002589
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 69500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-28 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Владислав Стоянов Иванов
  • Телефон/и за контакт: 087 9835884
Документи