ВИК ПЕРНИК

Доставка на хлорни продукти за обеззаразяване на питейни води за нуждите на експлоатационната дейност на „Водоснабдяване и канализация” ООД Перник

Дата и час на публикуване: 2019-01-29 13:34:42
ID номер: 9085210 Статус: възложена

„ Водоснабдяване и канализация”ООД-гр. Перник  обявява обществена поръчка за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява, попадаща в хипотезата на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет:„Доставка на хлорни продукти  за обеззаразяване на питейни води за нуждите на експлоатационната дейност на  „Водоснабдяване и канализация”ООД Перник”

Индивидуален номер на процедурата: 0004620
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 35000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-06 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Десислава Йорданова
  • Телефон/и за контакт: 076649817
Документи