ВИК ПЕРНИК

Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник, финансиран по ОПОС 2014 -2020

Дата и час на публикуване: 2018-12-20 12:57:56
АОП номер: 84820 Статус: възложена

Изпълнението на предмета на поръчката включва:

1. Изготвянето и съгласуването с Възложителя на пълния пакет от документи за идентифицираните процедури

2. Оказване на съдействие на възложителя при предоставяне на разяснения, свързани с подготвените документации и при необходимост от промяна в публикувана документация

3. Изготвяне и предоставяне на становище на възложителя в случай на подадена жалба срещу решение за откриване на процедура или решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информацияпред КЗК и ВАС.

4. Изготвяне и предоставяне на становище на възложителя в случай на постъпили въпроси от УО на ОПОС или сигнал за нередност  за налагане на финансова корекция  във връзка с изготвените документации (относно евентуални нарушения на  законодателството в областта на обществените поръчки).

Индивидуален номер на процедурата: 0004520
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 150000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-14 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Десислава Йорданова
  • Телефон/и за контакт: 076 649817
Документи