ВИК ПЕРНИК

Доставка на скална маса за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД Перник

Дата и час на публикуване: 2018-05-18 15:23:07Последна промяна: 2018-05-18 15:21:53
АОП номер: 847700 Статус: възложена

1. Предмет и обем на обществената поръчка:

            Предмета на обществената поръчка обхваща доставка на скална маса(инертен материал), представляващ нестандартен трошен камък фракция 0/63мм, с показатели по действащите БДС и EN стандарти, относно зърнометричен състав, съдържание на финна фракция, на отмиваеми частици, както и обемна насипна плътност, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация"ООД Перник. Предмета на настоящата процедура е разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 „Производствено складова база „Кристал” – с обем    4500 тона

Обособена позиция №2 „Производствено складова база „Мошино” – с обем 2500 тона

Обособена позиция №3 „Производствено складова  база „Могиличе” – с обем 2500 тона

Обособена позиция №4 „Производствена складова база „Църква” – с обем   4000 тона.

Обособена позиция №5 Производствено складова база „Батановци” –  с обем 1000 тона

Обособена позиция №6 „Производствено складова база „Радомир” – с обем   1700 тона

Обособена позиция №7 Производствено складова  база „Брезник” – с обем 600тона

Обособена позиция №8 Производствено складова база „Земен” – с обем 250 тона

Обособена позиция №9 Производствено складова база „Трън” – с обем 500 тона

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003762
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 130000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-12 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Десислава Йорданова
  • Телефон/и за контакт: 076649817
Документи