ВИК ПЕРНИК

Доставка на скална маса за нуждите на „Водоснабдяване и канализация”ООД Перник

Дата и час на публикуване: 2017-05-17 16:31:06
АОП номер: 787582 Статус: възложена

Предмета на обществената поръчка обхваща доставка на скална маса(инертен материал), представляващ нестандартен трошен камък фракция 0/63мм, с показатели по действащите БДС и EN стандарти, относно зърнометричен състав, съдържание на финна фракция, на отмиваеми частици, както и обемна насипна плътност, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация"ООД Перник. Предмета на настоящата процедура е разделен на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 „Производствено складова база „Кристал”- обем 4000тона

Обособена позиция №2 „Производствено складова база „Мошино” – с обем 2500тона

Обособена позиция №3 „Производствено складова  база „Могиличе”- с обем 2500тона

Обособена позиция №4 „Производствена складова база „Църква”, - с  обем 3000тона.

           Обособена позиция №5 Производствено складова база „Батановци” -  с обем 500тона

           Обособена позиция №6 „Производствено складова база „Радомир”, - с обем 1500тона

          Обособена позиция №7 Производствено складова  база „Брезник” -  с обем 550тона

          Обособена позиция №8 Производствено складова база „Земен” – с обем 250тона

          Обособена позиция №9 Производствено складова база „Трън” – с обем 700тона

Индивидуален номер на процедурата: 0002351
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 120000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 14210000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-07 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кичка Несторова
  • Телефон/и за контакт: 0882966651
Документи