ВИК ПЕРНИК

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 893045статус: възложена

Доставка на горива за нуждите на Водоснабдяване и канализация ООД Перник в 6 / шест / обособени позиции.

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2019-02-07 14:16:15
АОП номер: 892010статус: прекратена

Доставка на електрическа енергия за обектите на "ВиК" ООД Перник

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2019-02-01 15:39:54
АОП номер: 887744статус: отворена

Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обектите на "Водоснабдяване и Канализация" ООД Перник

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Дата и час на публикуване: 2019-01-11 11:50:56
АОП номер: 858539статус: прекратена

Организация и управление на проект „ВиК инфраструктура в обособена територия Перник “, съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г."

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-27 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-25 14:50:14
АОП номер: 845217статус: възложена

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Перник

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-11 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-04 14:03:59