ВИК ПЕРНИК

„Упражняване на независим строителен надзор, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване функциите на инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК за обекти по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник” – обект „Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA“

Дата и час на публикуване: 2020-08-14 09:34:37
Документи