ВИК ПЕРНИК

Доставка на скална маса за нуждите на „Водоснабдяване и канализация”ООД Перник”.

Дата и час на публикуване: 2015-10-29 13:37:53Последна промяна: 2016-08-09 09:47:56
АОП номер: 01021-2015-0006 Статус: възложена

Доствка на скална маса(инертен материал), представляващ нестандартен трошен камък фракция 0/63мм, с показатели по действащите БДС и EN стандарти, относно зърнометричен състав, съдържание на финна фракция, на отмиваеми частици, както и обемнан плътност, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация"ООД Перник.Предмета на настоящата обществена поръчка е разделен на обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 "Производствено складова база "Кристал" Обособен апозиция №2 "Производствено складова база "Мошино" Обособена позиция №3 "Производствено складова база "Могиличе" Обособена позиция №4 "Производствено складова база "Църква" Обособена позиция №5 "Прооизводственоскладова база "Батановци" Обособена позиция №6 "Производствено складова база "Радомир" Обособена позиция №7 "Производствено сксладова база "Брезник" Обособена позиция №8 "Производсвено складова база "Земен" Обособена позиция №9 "Производствено складова база "Трън"

Индивидуален номер на процедурата: 0001115
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Перник
Прогнозна стойност: 115000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 14210000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-23 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-29 13:37:53
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-10-29 13:37:53
 • Отговор на запитване №1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-11-27 09:39:58
 • Отговор на запитване №2

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-11-27 15:40:34
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-23 17:41:29
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-13 17:42:09
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-20 17:33:40
 • Протокол на комисията №4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-27 17:43:30
 • Протокол на комисията №5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-29 17:44:05
 • Съобщение №1

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-01-14 10:44:36
 • Съобщение №2

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-01-28 13:45:12
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 17:45:51
 • Сключен договор №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-02 13:46:40
 • Сключен договор №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-02 13:46:40