ВИК Берковица ЕООД

Доставка на горива - евродизел, бензин А95Н и пропан бутан

Дата и час на публикуване: 2015-05-04 17:00:00Последна промяна: 2017-01-13 11:24:00
ID номер: 9041401 Статус: възложена

Доставка на горива - евродизел, бензин А95Н и пропан бутан на обща стойност 50000 лв без ДДС. Кандидатът да предложи единична цена без ДДС за посочените горива франко бензиностанция в гр. Берковица, актуализирана спрямо цената на "Лукойл" АД. Кандидатът посочва адрес на бензиностанция в гр. Берковица, на която ще се достави горивото. Непредставянето на оферта за някое гориво се приема за невъзможност за доставка и е основание за неприемане на офертата. Освен ценова оферта, кандидатът представя предложение към поканата образци - заявление за участие и административни данни. Критерият за избор е "икономически най- изгодна оферта" с показатели: цена - относителна тежест 70,00 б.е.; търговска отстъпка - 10,00 б.е и срок на плащане - 20,00 б.е. Участникът, предложил най - ниска цена получава 70,00 б.е.; участникът, предложил най - висока търговска отстъпка получава 10,00 б.е.;участникът, предложил най - дълъг срок на плащане получава 20,00 б.е. Останалите участници получават оценки по правилата на обратната и правата пропорционалност. Крайната оценка се получава от сумата от оценките по отделните показатели. След сключване на договор със спечелилия участник горивото се доставя наливно на колонка на посочената бензиностанция. Качеството да отговаря на БДС, доказано със сертификат за качество. Фактура се оформя ежемесечно, на база приемо - предавателен протокол, оформен при зареждането на горивото. Плащането ще се извършва по банков път.

Индивидуален номер на процедурата: 0001861
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Берковица
Прогнозна стойност: 50000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09132100, 09122000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-11 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-05-04 17:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 11:20:35
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-19 15:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-26 15:00:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 15:00:00