Община Вършец

Упражняване на авторски надзор от проектанта изготвил техническия проект за реализиране на проект - „Изграждане на многофункционален спортен център.

Дата и час на публикуване: 2015-01-27 14:34:12Последна промяна: 2016-08-29 13:37:14
АОП номер: 00850-2015-0002 Статус: възложена

Упражняване на авторски надзор от проектанта изготвил техническия проект за реализиране на проект - „Изграждане на многофункционален спортен център. Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна зала с покрит плувен басейн в УПИ (Парц. IV) в кв. 90 гр. Вършец”, финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Индивидуален номер на процедурата: 0000973
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Вършец
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи