Община Вършец

Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР

Дата и час на публикуване: 2014-09-25 13:41:43Последна промяна: 2016-08-29 13:38:15
АОП номер: 00850-2014-0007 Статус: възложена

„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на СМР по проект: „Строителство и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в част от населените места на община Вършец и рехабилитация на ул. Република от ОТ322 до ОТ359 - гр. Вършец“ по договор 12/321/01457 от 19.12.2013 г.на Община Вършец с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР”

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000966
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Вършец
Прогнозна стойност: 67430.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71520000, 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-04 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи