Тролейбусен Транспорт ЕООД - Плевен

Проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за изграждане на местата на зарядни станции в двете депа собственост на оператора и осигуряване на електрозахранването на зарядните станции

Дата и час на публикуване: 2020-03-23 11:19:11Последна промяна: 2020-03-23 11:18:57
АОП номер: 00262-2020-0002 Статус: отворена

Планираните дейности са насочени към изграждане на местата на зарядни станции в двете депа собственост на оператора и осигуряване на електрозахранването на зарядните станции за 14 броя електроавтобуси.

С настоящата обществена поръчка ще се възложат дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обекта.

Финансирането на дейностите по настоящата обществена поръчка е със средства, които са предоставени от Министерство на околната среда и водите по проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен” и се осъществяват с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с бенефициент Община Плевен и партньор „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, Плевен.

Индивидуален номер на процедурата: 0006102
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 924000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45310000, 45223500
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-11 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Дамян Стоянов
  • Телефон/и за контакт: 064 834266
Документи