Тролейбусен Транспорт ЕООД

Доставка на 14 броя нови тролейбуси в изпълнение па проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020

Дата и час на публикуване: 2017-04-21 14:44:59Последна промяна: 2017-04-21 15:40:32
АОП номер: 00262-2017-0001 Статус: възложена

Настоящата поръчка е с предмет: „Доставка на 14 броя нови тролейбуси в изпълнение па проект „Развитие на интегриран градски транспорт - гр. Плевен“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Тролейбусът да е единичен – 12 м, с европейско одобрение, климатик, 100% нисък под и усилена батерия за осигуряване на самоход до 5 км без наличие на електрическо захранване във ВКМ и с капацитет най-малко 75 пътника. Тролейбусите следва да имат техническа възможност да се наклонят, така че височината на стъпалото да бъде не повече от 7 см, ако височината на тротоара е 18 см или повече. Минимални технически характеристики са подробно посочени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.

Индивидуален номер на процедурата: 0002222
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 10724000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34622300
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-14 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ангел Василев Несторов
 • Телефон/и за контакт: +359 64839078
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-21 14:40:34
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069630093
  Удостоверено време: 21.04.2017 14:40:34
  Удостоверено време по UTC: 21.04.2017 11:40:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-04-21 14:40:39
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069630100
  Удостоверено време: 21.04.2017 14:40:39
  Удостоверено време по UTC: 21.04.2017 11:40:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Титул документация - 14 бр.тролейбуси

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:00:09
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069732143
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:00:09
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:00:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 1 - Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:01:01
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069732168
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:01:01
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:01:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 2 - Методика за определяне на комплексна оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:02:27
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069732222
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:02:27
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:02:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 3 - Указание за подготовката на образците

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:02:42
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069732233
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:02:42
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:02:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи от №1 до №11

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:03:02
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069732243
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:03:02
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:03:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 4 - Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:03:14
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069732253
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:03:14
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:03:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗДЕЛ 5 - Ред на провеждане на откритата процедура за възлагане на обществената поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-24 16:03:30
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069732267
  Удостоверено време: 24.04.2017 16:03:30
  Удостоверено време по UTC: 24.04.2017 13:03:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - удължен срок за подаване на оферти до 14.06.2017 год 16:30

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2017-05-31 12:17:12
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070722457
  Удостоверено време: 31.05.2017 12:17:12
  Удостоверено време по UTC: 31.05.2017 09:17:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 по чл.54, ал.7 ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-11 11:05:19
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072296193
  Удостоверено време: 11.07.2017 11:05:19
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2017 08:05:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-07-21 10:17:57
  Дата и час на промяна: 2017-07-21 11:22:49
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072614464
  Удостоверено време: 21.07.2017 11:22:49
  Удостоверено време по UTC: 21.07.2017 08:22:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 по чл.54, ал.12 ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 10:34:48
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073120355
  Удостоверено време: 09.08.2017 10:34:48
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 07:34:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 по чл.57, ал.3 ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 10:41:30
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073120589
  Удостоверено време: 09.08.2017 10:41:30
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 07:41:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад с/но чл.60, ал.1 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 10:43:17
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073120670
  Удостоверено време: 09.08.2017 10:43:17
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 07:43:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 10:47:35
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073120833
  Удостоверено време: 09.08.2017 10:47:35
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 07:47:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-20 14:17:40
  Връзка към документа в АОП Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074190215
  Удостоверено време: 20.09.2017 14:17:40
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2017 11:17:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ОП-38/14.09.2017

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-20 17:00:47
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074196263
  Удостоверено време: 20.09.2017 17:00:47
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2017 14:00:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори