Топлофикация - Бургас ЕАД

Изготвяне на идеен и работен проект за реконструкция на водогреен котел от гориво газ на пелети на територията на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД

Дата и час на публикуване: 2019-06-14 14:16:31Последна промяна: 2019-06-14 14:16:12
ID номер: 9089212 Статус: възложена

Описание на котела: водогрейният газомазутен котел наричан за краткост в настоящата документация ВК-100 е с мембранни панели с топлинна мощност 100 Gcal/h. ВК-100 е предназначен за покриване на върховите топлофикационни товари на ТЕЦ, също така се използва и като основен източник на топлоснабдяване.Котелът по тип е радиационен, водотръбен с принудителна циркулация, като същият може да работи както по двуходова, така и по четириходова схема на циркулация. 

Описание на поръчката: възложителят изисква проектирането да бъде изпълнено на две фази. Първа фаза – идеен проект, втора фаза – работен проект съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Изготвянето на идеен проект на техническо решение, трябва да включва кратка обяснителна записка, изясняваща насоките на проекта. След представяне на разработката на идейния проект, същият се съгласува с Възложителя и се приема с протокол на технически съвет в „Топлофикация – Бургас“ ЕАД. Работният проект трябва да представи конкретни проектни решения за изграждане на скарата, направата на фундаменти по нея, евентуална промяна на каркаса, като се отчитат съществуващите системи в помещението. В проекта трябва да е включена количествено стойностна сметка на материалите и арматурата, материалите за изолиране на скарата и котела и всички нужни елементи за изпълнението на проекта. В проекта трябва да бъде посочен списък на стандартите, нормите и процедурите, които са използвани по време на изготвянето му, като бъде ясно указан кои части на проекта отговарят на тези стандарти и в каква степен. Проектната разработка да се изготви в пълно съответствие със следните нормативни документа, действащи към последната им редакция:              

- Наредба  №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
- Наредба №9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

За изпълнение на зададените параметри Възложителят изисква от участниците минимум 5 (пет) задължителни посещения на място (оглед), за които се подписва двустранен протокол(огледът може да бъде извършен всеки работен ден от ден от 8:00 до 16:30 часа в срока за подаване на офертите, въз основа на предварително уговорен ден и час с инж.Николай  Батлев – главен инженер на Топлофикация – Бургас ЕАД, тел за връзка: 0897 948016 и/или инж. Митко Тодоров –началниц цех ТЕП, тел. 0899 156031).

Индивидуален номер на процедурата: 0005037
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 63000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71321200 „Услуги по проектиране и конструиране на отоплителни инсталации“
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-28 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев - по техническата част, Бистра Господинова - по документацията
  • Телефон/и за контакт: 056/871109, 056/871212
Документи