Топлофикация - Бургас ЕАД

Извършване на диагностика, планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори VTR 254-11 произведени от ABB Group монтирани на двигатели Wartsila 16V25SG в ИКПТЕЕ „Топлофикация – Бургас“ ЕАД

Дата и час на публикуване: 2019-05-14 11:19:25
Статус: затворена

Извършване на диагностика, планово техническо обслужване и аварийни ремонти на 12 броя турбокомпресори VTR 254-11 произведени от ABBGroupмонтирани на двигатели Wartsila 16V25SG в Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ)в „Топлофикация – Бургас“ ЕАД. Плановото техническо обслужване и аварийните ремонти на турбокомпресорите се извършват на място в ремонтната база на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД. Дейностите, по диагностика и планово техническо обслужване се извършват в работно време от 8:00 ч. до 16:30 ч., с изключение на аварийните повиквания. При неотложни аварийни ремонти и/или по време на планово техническо обслужване по преценка на Възложителя може да се наложи работа на сменен режим. Всички дейности по плановото и аварийно обслужване на турбокомпресорите трябва да отговарят на изискванията на Наредба №9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (изм., бр. 42 от 9.06.2015 г., в сила от 9.06.2015 г.) и Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (изм., бр. 60 от 20.07.2018 г., в сила от 20.07.2018 г.). Резервните части, необходими за ивършване на плановото техническо обслужване и аварийни ремонти се доставят от Възложителя. Подмяната на дефектиралите части става след съгласуване и одобрение от Възложителя.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0004949
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50530000 „Услуги по ремонт и поддържане на машини“
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-31 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев - по техническата част, Бистра Господинова - по документацията
  • Телефон/и за контакт: 056/871109, 056/871212
Документи