Топлофикация - Бургас ЕАД

„Доставка на таблетирана сол - натриев хлорид (NaСl) за нуждите на Топлофикация – Бургас ЕАД”

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 10:37:26Последна промяна: 2019-03-22 10:37:14
ID номер: 9086898 Статус: възложена

Предмет на настоящата поръчка: Доставка на таблетирана сол - натриев хлорид (NaCl) за нуждите на Топлофикация – Бургас ЕАД. Доставките са периодични за целия срок на договора по предварително подадена заявка от Възложителя. Минималните месечни количества са разпределени в заявки по 12 тона. Срок за изпълнение на доставката – не повече от 4 (четири) работни дни от подаването на заявката. Ориенировъчен обем на поръчката – 200 тона ( ± 10 % ). Изискванията към техническите и качествените пааметри на натриевия хлорид: Съгласно действащите инструкции за експлоатация на водоподготвителна инсталация тип SFBH 2004-CSC-2 EUROWATER. Доставеният натриев хлорид трябва да притежава сертификат за произход. Минималните показателите на доставяната стока са описани в Приложение №1 от техническата спецификация. Максимален срок на всяка доставка до 4 (четири) дни от датата на подаване на заявка от Възложителя. Доставените количества трябва да бъдат придружени със сертификат за качество от производителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0004784
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 14400000 „Сол и чист натриев хлорид"
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-05 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж.Митко Тодоров - по техническата част, Бистра Господинова - по документацията
  • Телефон/и за контакт: 056/871113, 056/871212
Документи