Топлофикация - Бургас ЕАД

Строително-монтажни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни топлопроводи при планови и аварийни ремонти на Топлофикация Бургас ЕАД

Дата и час на публикуване: 2018-07-26 11:10:47Последна промяна: 2018-07-26 11:10:40
ID номер: 9078908 Статус: възложена

Извършване на строително-монтажни,  изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни топлопроводи при планови и аварийни ремонти на Топлофикация Бургас ЕАД. Топлопреносната мрежа е с диаметри от ДУ 50 до ДУ 700 мм, положена въздушно, канално и безканално. Дълбочината на полагане е от 0,6 до 4,00 метра. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя. В строително-монтажните работи трябва да бъдат вложени материали и оборудване отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Строително - монтажните работи се извършват съгласно Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (последно изм. и доп. бр. 88 от 24.10.2014 г.) и Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (изм.в ДВ бр. 90 от 15.11.2016 г.).

Индивидуален номер на процедурата: 0003976
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 85000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000, Описание - „Строителни и монтажни работи”
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-16 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: по техническата част - инж.Николай Батлев, по документацията - Бистра Господинова
  • Телефон/и за контакт: 056/8711109; 056/871212
Документи