Топлофикация - Бургас ЕАД

„Доставка на ел.части, строително-ремонтни материали, ВиК материали и метални изделия за нуждите на Топлофикация Бургас ЕАД за срок от 12 (дванадесет) месеца по обособени позиции”: Обособена позиция №1 „Доставка на ел.части”; Обособена позиция №2 „Доставка на строително-ремонтни материали”; Обособена позиция №3 „Доставка на ВиК материали”; Обособена позиция №4 „Доставка на метални изделия”;

Дата и час на публикуване: 2018-06-07 12:02:16Последна промяна: 2018-06-07 12:01:57
ID номер: 9076938 Статус: възложена

Предмета на обществената поръчка обхваща доставка на ел.части, строително-ремонтни материали, ВиК материали и метални изделия за нуждите на Топлофикация Бургас ЕАД за срок от 12 (дванадесет)  месеца. Доставките са периодични за целия срок на договора по предварително подадена заявка от Възложителя. Вида и количествата не могат да се предвидят за целите на настоящата поръчка. Възложителят е посочил единични бройки на стоките, описани в Техническата спецификация. Възложителят си запазва правото, в случай на нужда да закупува от Изпълнителя материали, извън изброените  в техническата спецификация. В случай че в търговските обекти на Изпълнителя има промоционални кампании, по силата на които стоките и материалите, заявени от Възложителя, са с по-ниски цени от предложените в ценовата му оферта, то Изпълнителят следва да доставя стоките и материалите на по-ниските, промоционални цени.  Заплащането на стойността на извършената/ите доставка/и се извършва по банков път в български лева по сметката, посочена от участника в офертата му  до 10 календарни дни от издаване на фактура. До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и отговарят на всички предварително обявени от Възложителя условия. Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от Възложителя условия, ще се класира съгласно чл. 70, ал.2, т.1 от ЗОП въз основа на критерий „най-ниска цена”. Класирането на офертите ще се извърши по предложени най-ниски цени за най-много от материалите по ценовите предложения на участниците по обособената  позиция, за която се подава оферта.

Индивидуален номер на процедурата: 0003806
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 69900.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 44100000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-18 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев, Бистра Господинова
  • Телефон/и за контакт: 056/871109, 056/871212
Документи