Топлофикация - Бургас ЕАД

Доставка на таблетирана сол - натриев хлорид (NaCl)

Дата и час на публикуване: 2018-02-14 10:28:46
ID номер: 9072962 Статус: възложена

В централата е изградена водоподготвителна  инсталация. Омекотителната инсталация е с автоматично стартиране на регенерационните цикли. Твърдата вода съдържа калциеви и магнезиеви йони, които се обменят в омекотителната инсталация с натриеви йони. Когато филтруващата колона омеоти определено количество сурова вода, йоннообменната смола се насища с калциеви и магнезиеви йони. Филтърът трябва да бъде регенериран с разтвор на натриев хлорид. Инсталацията е предназначена да произвежда концентриран солен разтвор от таблетирана сол с концентрация 25-26 % и с показател  pH 7÷8,0.  

Доставките са периодични за целия срок на договора (12 м.) по предварително подадена заявка от Възложителя. Минималните месечни количества са разпределени в заявки по 12 тона.Срок за изпълнение на доставката – не повече от 4 (четири) дни от подаването на заявката. Ориенировъчен обем на поръчката – 200 тона ( ± 10% ). Посочените количества са прогнозни, приблизително необходими за периода на договора и се посочват единствено с цел определяне прогнозната стойност на обществената поръчка.

Индивидуален номер на процедурата: 0003342
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 14400000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-26 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев, инж.Митко Тодоров
  • Телефон/и за контакт: 056/871 109, 056/871 113
Документи