Топлофикация - Бургас ЕАД

Доставка на резервни части при планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори VTR 254-11 произведени от ABB Group монтирани на двигатели Вартсила 16V25SG в ИКПТЕЕ

Дата и час на публикуване: 2019-08-13 10:04:28Последна промяна: 2019-08-13 10:04:16
АОП номер: 00937-2019-0007 Статус: възложена

Доставка на резервни части за планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори VTR 254-11 произведени от ABB Group монтирани на двигатели Вартсила 16V25SG в Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Извършване на постоянни доставки на резервни части по каталог на производителя, срещу заявки на Възложителя предназначени за планово техническо обслужване и при аварийни ремонти на 12 броя турбокомпресори. Доставката се счита за изпълнена след подписване на двустранен протокол и при условие на липса на забележки по отношение на видими недостатъци/дефекти, издадена фактура от страна на Изпълнителя, представена на Възложителя. Всяка доставена част трябва да е нова, неизползвана до датата на доставката.

Индивидуален номер на процедурата: 0005291
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 180000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 42113000 „Части за турбини“
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-05 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев - по техническата част, Бистра Господинова - по документацията
  • Телефон/и за контакт: 056/871109, 056/871212
Документи