Топлофикация - Бургас ЕАД

Изработка, доставка и монтаж на тръбен економайзер II-ра степен за водогреен котел SZL-10.4/115/45-T по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изработка и доставка на тръбен економайзер II-ра степен; Обособена позиция №2: Монтаж на тръбен економайзер;

Дата и час на публикуване: 2019-04-16 10:06:36Последна промяна: 2019-04-16 10:06:18
АОП номер: 00937-2019-0005 Статус: приключена

Изработка, доставка и монтаж на тръбен економайзер въз основа на изготвени и приложени чертежи, неразделна част от настоящото техническо задание (Приложение №1). Водогрейният котел SZL-10.4/115/45-T е проектиран за слоево изгаряне на био-гориво (дървесен чипс) върху пътуваща скара. Същият е водогреен вариант на парен котел, двубарабанен с естествена циркулация. Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции съобразно дейностите, които ще бъдат изпълнени.

Индивидуален номер на процедурата: 0004886
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 80000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 42164000 „Спомагателни инсталации за отоплителни котли“
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-07 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев
  • Телефон/и за контакт: 056/871109
Документи