Топлофикация - Бургас ЕАД

Извършване на услуги по изработване на топлинни и огнеупорни изолации по топлопреносната мрежа и съоръжения на Топлофикация – Бургас ЕАД

Дата и час на публикуване: 2019-04-12 10:59:57Последна промяна: 2019-04-12 10:59:34
АОП номер: 00937-2019-0004 Статус: възложена

Извършване на услуги по изработване на топлинни и огнеупорни изолации по топлопреносната мрежа и съоръжения на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД. Изолиране с минерална вата и алуминиева ламарина по тръбопроводи, димоходи, ауспуси, резервоари и други съоръжения на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД. Изработка на огнеупорни елементи в пещни камери на водогрейни котли. Тези специфични дейности се налагат да бъдат извършени от външна организация и за целта е необходимо да се избере изпълнител за тях. Посочените количества в документацията са прогнозни, приблизително необходими за периода на договора и се посочват единствено с цел определяне прогнозния обем/стойност на поръчката. В хода на изпълнението на услугите Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата по изработване на топлинни и огнеупорни изолации по топлопреносната мрежа и съоръжения според реалните си нужди.

Индивидуален номер на процедурата: 0004861
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 90000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 4416000 „Нефтопроводи, тръбопроводни системи, тръбопроводи, изолация на тръбопроводи, тръбни инсталации и свързани с тях изделия“
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-03 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев - по техническата част, Бистра Господинова - по документацията
  • Телефон/и за контакт: 056/871109, 056/871212
Документи