Топлофикация - Бургас ЕАД

Монтаж на предварително изолирани тръби и елементи по изграждане на нови топлопреносни мрежи за „Топлофикация – Бургас“ ЕАД

Дата и час на публикуване: 2019-03-25 10:21:51Последна промяна: 2019-03-25 10:21:42
АОП номер: 00937-2019-0003 Статус: възложена

Топлофикация-Бургас ЕАД е обявила обществена поръчка чрез провеждане на публично състезаниес предмет: Монтаж на предварително изолирани тръби и елементи по изграждане на нови топлопреносни мрежи за Топлофикация - Бургас ЕАД в Регистъра на обществените поръчки с решение №891171 и обявление за поръчка №891177 от 29.01.2019 г. До обявено по чл.178, ал.3 време за получаване на оферти в деловодството на Дружеството нее постъпила нито една оферта/заявление за участие в процедурата, поради това с Решение №О-К-103/28.02.2019 г. същата е прекратена на основание чл.110, ал.1, т.1 ЗОП с публикувано обявление в РОП под №899876/11.03.2019 г. Съгласно чл.182, ал.1, т.2 ЗОП, когато процедурата публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти и подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица.

Индивидуален номер на процедурата: 0004792
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 150000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45231110 „Строителни и монтажни работи по полагане на тръби“
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-01 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев
  • Телефон/и за контакт: 056/871109
Документи