Топлофикация - Бургас ЕАД

Доставка на горива за автомобили и друга техника, чрез карти за безналично плащане за нуждите на «Топлофикация - Бургас» ЕАД чрез "Софийска стокова борса"АД

Дата и час на публикуване: 2019-01-08 10:10:05
АОП номер: 00937-2019-0001 Статус: възложена

оставката ще се осъществява чрез периодична покупка на горива, от търговските обекти (бензиностанциите) на Изпълнителя, с които той разполага на територията на Република България. Зареждането на горивата ще се осъществява чрез използването на карти за безналично плащане и автоматично регистриране на покупките. Същите следва да бъдат издавани безплатно, като „Топлофикация Бургас” ЕАД не заплаща месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции и покупки. В предмета на обществената поръчка се включва доставка чрез денонощна покупка на следните видове горива:дизелово гориво; автомобилен бензин, газ пропан-бутан. Прогнозните количества са с ориентировъчен характер и не обвързват Възложителя. Възложителят ще закупува горива в обектите на участника избран за Изпълнител по вид и количество съобразно своите нужди за срока на договора - Прогнозно количество за дизелово гориво -22 000 литра; Прогнозно количество за автомобилен бензин - 1 000 литра; Прогнозно количество за газ пропан-бутан - 1 000 литра.

Индивидуален номер на процедурата: 0004572
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 40000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09132100-4 "Безоловен бензин";09134200-9 "Дизелово гориво";09122000-0 "Газ пропан-бутан"
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Бистра Господинова
  • Телефон/и за контакт: 056/871212
Документи