Топлофикация - Бургас ЕАД

Доставка на химикал за корекционна обработка на подхранваща и мрежова топлофикационна вода за нуждите на Топлофикация – Бургас ЕАД

Дата и час на публикуване: 2018-11-27 11:47:11Последна промяна: 2018-11-27 11:47:03
АОП номер: 00937-2018-0005 Статус: възложена

Химикалът се дозира към добавъчната вода след водоподготвителната инсталация, преди постъпването й в мрежата към система, с цел обработка на подхранващата и мрежова топлофикационна вода, давайки защита срещу корозия и накипи, както и ефикасно и безопасно разлагане на съществуващите накипи. Прогнозното  количество  на поръчката е 13 тона на година, като Възложителят си запазва правото, според своите потребности и по целесъобразностда не  поръчва цялото прогнозно количество от стоката, както и да поръчва допълнителни количества до 20 % от обема на общото прогнозно количество. Разпределение на необходимите количествата се определя по предварителна  заявка на Възложителя в армирани контейнери по 1000 кг. (±1,5 %). Доставеният химикал трябва да отговаря на описаните изисквания в Приложение№1 от настоящата документация за технически и качествени параметри на химикал за корекционна обработка на мрежова и топлофикационна вода.

Индивидуален номер на процедурата: 0004399
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 46000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24962000 „Химически продукти, използвани за обработка на вода”.
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-19 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев
  • Телефон/и за контакт: 056/871 109
Документи