Топлофикация - Бургас ЕАД

Доставка на моторно масло за нуждите на "Топлофикация - Бургас" ЕАД чрез "Софийска стокова борса" АД

Дата и час на публикуване: 2018-10-17 12:14:09Последна промяна: 2018-10-17 12:13:57
АОП номер: 00937-2018-004 Статус: възложена

Описание на поръчката: Доставка на моторно масло за нуждите на "Топлофикация-Бургас" ЕАД за срок от 12 месеца. Количествата са ориентировъчни за целия срок на договора, като те могат да варират +/- 20% след изрична заявка от Купувача. Качеството/характеристиката на моторното масло трябва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени  в сравнителната таблица на физико-химичен състав в (Приложение №1) от техническата спецификация. Всички останали условия в обществената поръчка са подробно описани в спецификацията, която е възложена на брокера, представляващ "Топлофикация-Бургас" ЕАД. На основание чл.79, ал.4 от ЗОП, договорът се сключва по правилата на "Софийска стокова борса" АД. На основание чл.64, ал.1 и чл.65, ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП, не се одобрява и не се изпраща покана за участие до определени лица. 
Съгласно чл.65, ал.2, изр.второ от ППЗОП, при подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл.67, ал.6 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

Мотиви за избор на процедура: Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварителна покана за участие, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерски съвет по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварителна покана за участие в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоката, предмет на настоящата поръчка е включена в списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, съгласно Постановление №191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС №347/08.12.2016 г., обнародвано в бр.99/13.12.2016 на ДВ. Субектите на обществени поръчки могат да доставят стоките, търгувани на стоковите борси и изброени в ПМС №191/29.07.2016 г. чрез борсова сделка на основание чл.138, ал.1 във вр.чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП.

Индивидуален номер на процедурата: 0004252
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 233625.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09211100 - Моторно масло
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николай Батлев
  • Телефон/и за контакт: 056/871 109
Документи