Топлофикация - Бургас ЕАД

Доставка и монтаж на предварително изолирани тръби и елементи за изграждане на нови топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на Бургас

Дата и час на публикуване: 2018-10-01 12:07:37Последна промяна: 2018-10-01 12:07:33
АОП номер: 00937-2018-0003 Статус: възложена

Доставка и монтаж на предварително изолирани тръби и елементи за изграждане на нови топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на Бургас по две обособени позиции:

  • Обособена позиция №1: „Доставка на предварително изолирани тръби и елементи за нуждите на Топлофикация - Бургас ЕАД”;
  • Обособена позиция №2: „Монтаж на предварително изолирани тръби и елементи по изграждане на нови топлопреносни мрежи за Топлофикация - Бургас ЕАД”

Индивидуален номер на процедурата: 0004194
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 380000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 44163160 „Разпределителни тръбопроводи и аксесоари”; 45231110 „Строителни и монтажни работи по полагане на тръби”
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-23 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: по техническата част -инж. Николай Батлев, по документацията -Бистра Господинова
  • Телефон/и за контакт: 056/8711109; 056/871212
Документи