Топлофикация - Бургас ЕАД

Инкасиране на суми за топлинна енергия и услуга дялово разпределение от потребителите на Топлофикация Бургас ЕАД по четири обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2018-06-25 14:37:32
АОП номер: 00937-2018-0002 Статус: възложена

Инкасиране на суми за топлинна енергия и услуга дялово разпределение от потребителите на "Топлофикация Бургас ЕАД", срещу възнаграждение (комисионна). Изпълнителите събират от името на Възложителя суми за „Топлофикация Бургас” ЕАД, които превеждат по негова банкова сметка. Съобразно начина на събиране на сумите от потребителите, поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва

Обособена позиция №1: „Инкасиране на суми в брой за консумирана топлинна енергия и услуга дялово разпределение в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя, със софтуер на Възложителя, чрез електронни каси свързани със собствен сървър, свързан със сървъра на Възложителя или електронни каси, свързани със сървъра на Възложителя /on-line/”;
Обособена позиция №2: „Инкасиране на суми в брой за консумирана топлинна енергия и услуга дялово разпределение в обособени пунктове и с ресурси на изпълнителя, със софтуер на Възложителя, чрез електронни каси свързани със собствен сървър, свързан със сървъра на Възложителя или електронни каси, директно свързани със сървъра на Възложителя /on-line/, с директна оптична линия”;
Обособена позиция №3: „Инкасиране на суми за консумирана топлинна енергия и услуга дялово разпределение, безкасово с платежни карти, издадени от банки и други платежни средства, и свързаните с тях платежни операции, чрез интернет WEB-базирано приложение и на банкомат, с използване на софтуер на Изпълнителя”;
Обособена позиция №4: „Инкасиране на суми в брой за консумирана топлинна енергия и услуга дялово разпределение, в обособени пунктове на Изпълнителя, със софтуер и ресурси на Изпълнителя”;

Индивидуален номер на процедурата: 0003869
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 91600.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79940000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-16 16:30:59Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: по техническата част Сергей Ганев - тел: 056/86 00 99, по документацията Бистра Господинова - тел: 056/ 81 72 12.
Документи