Топлофикация - Бургас ЕАД

Доставка на горива за автомобили и друга техника, чрез карти за безналично плащане за нуждите на «Топлофикация Бургас» ЕАД чрез "Софийска стокова борса"АД

Дата и час на публикуване: 2017-12-18 15:34:23Последна промяна: 2017-12-18 15:33:45
АОП номер: 00937-2017-0008 Статус: възложена

Доставка на горива за автомобили и друга техника на «Топлофикация Бургас» ЕАД чрез «Софийска стокова борса» АД, на основание чл.138, ал.1 във вр.чл.79, ал.1, т.7  от ЗОП.

Доставката на горива ще се осъществява чрез периодична покупка на горива, от търговските обекти (бензиностанциите) на Изпълнителя, с които той разполага на територията на Република България. Зареждането на горивата ще се осъществява чрезизползването на карти за безналично плащане и автоматично регистриране на покупките. Същите следва да бъдат издавани безплатно, като „Топлофикация Бургас” ЕАД не заплаща месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции и покупки. В предмета на обществената поръчка се включва доставка чрез денонощна покупка на следните видове горива: - Дизелово гориво; - Автомобилен  бензин; - Газ пропан-бутан.

Прогнозната стойност на обществената поръчка има ориентировъчен характер за срока на договора и не обвързва Възложителя.Възложителят не се задължава да изразходи цялата посочена прогнозна стойност, като тя може да бъде и надвишена.         

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003232
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 38500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09132100-4;09134200-9;09122000-0
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж.Николай Батлев
  • Телефон/и за контакт: 056/871 109
Документи