Община Тетевен

„Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътища и улици на територията на община Тетевен“

Дата и час на публикуване: 2017-03-13 15:50:31
ID номер: 9062269 Статус: прекратена

Предмет на настоящата поръчка, осъществявана от Община Тетевен по реда на Глава двадесет и шеста за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП е "Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътища и улици на територията на община Тетевен". Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Тетевен ще възложи изпълнението на дейностите, предмет на поръчката. Срока за изпълнение започва да тече от датата на сключване на договора и обхваща периода до 31.12.2017 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002084
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 265416.67 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233000, 45233142
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-28 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Веселина Маринова - Гл. експерт ППО
 • Телефон/и за контакт: 0678 52200
Документи
 • Обява №2/13.03.2017 г.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 16:25:49
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068118645
  Удостоверено време: 13.03.2017 16:25:49
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 14:25:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 16:26:21
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068118672
  Удостоверено време: 13.03.2017 16:26:21
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 14:26:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 16:49:56
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068119658
  Удостоверено време: 13.03.2017 16:49:56
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 14:49:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци към документацията

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 16:29:44
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068118799
  Удостоверено време: 13.03.2017 16:29:44
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 14:29:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-13 16:30:15
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068118820
  Удостоверено време: 13.03.2017 16:30:15
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2017 14:30:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работа на комисия

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-13 14:45:51
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069351383
  Удостоверено време: 13.04.2017 14:45:51
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2017 11:45:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за прекратяване на обществена поръчка

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-04-13 14:45:55
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069351384
  Удостоверено време: 13.04.2017 14:45:55
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2017 11:45:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори