ЦСМП - Габрово

Доставка на 4 (четири) броя мултифункционални апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент

Дата и час на публикуване: 2014-10-28 10:48:44Последна промяна: 2016-05-29 10:54:54
Статус: възложена

Доставка на 4 (четири) броя мултифункционални апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент

Индивидуален номер на процедурата: 0000876
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Габрово
Прогнозна стойност: 42000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-11 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Шандруков
 • Телефон/и за контакт: 066802150
Документи
 • Заповед за публикуване на обществена поръчка, чрез Публична покана

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2014-10-28 10:48:44
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-10-28 10:48:44
 • Указания и приложения към публичната покана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-28 10:48:44
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-10-28 10:48:44
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2014-11-07 10:52:10
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2014-11-07 10:52:10
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 11:53:15
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 11:53:15