Свиленград-Газ АД

Доставка на компресиран природен газ - до газорегулаторната станция за природен газ на „Свиленград-газ” АД за период от седем месеца.

Дата и час на публикуване: 2020-02-17 17:19:53Последна промяна: 2020-02-18 08:52:57
АОП номер: 01951-2020-0001 Статус: възложена

Доставка на компресиран природен газ  - 1100 MWh до газорегулаторна станция  за природен газ на ,, Свиленград-ГазАД за срок от 7 месеца ,считано от 01.03.2020г. Всяка доставка се определя от нуждите на Възложителя, като количеството е ориентировъчно и Възложителят не се ангажира да го усвои изцяло.

Индивидуален номер на процедурата: 0006012
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Свиленград
Прогнозна стойност: 79244.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Надка Петрова
Документи