Свиленград-Газ АД

Доставка на компресиран природен газ

Дата и час на публикуване: 2019-09-16 10:37:33
АОП номер: 01951-2019-0001 Статус: възложена

Доставка на компресиран природен газ - 300 000 н.куб. м. до газорегулаторната станция за природен газ на „Свиленград-газ” АД за периода от 12.10.2019 г. до 29.02.2020 г., като всяка доставка се определя според нуждите на Възложителя. Количеството е ориентировъчно и Възложителят не се ангажира да го усвои изцяло.

Индивидуален номер на процедурата: 0005448
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Свиленград
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи