СУ Д-р Петър Берон - с. Хитрино

Доставка на гориво за отопление за нуждите на СУ „Д-р Петър Берон“– село Хитрино

Дата и час на публикуване: 2023-01-27 22:47:52Последна промяна: 2023-01-27 22:41:32
АОП номер: 02331-2023-0001 Статус: възложена

Предметът на поръчката включва доставка на прогнозно количество 45 000 литра +/- 20%
гориво за отопление за две календарни години - Течно гориво за изгаряне в стационарни
горивни инсталации с цел отопление, с код по CPV 09134200-9, с код по КН 27101943,
27101947 за нуждите на Средно училище "Д-р Петър Берон" с.Хитрино, обл.Шумен.
Количеството е прогнозно и е изчислено на база минал период, като Купувачът не се
ангажира да го усвои изцяло и не носи отговорност пред изпълнителя на борсовия договор
за претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изпълнен в цялост.
Доставките зависят и от климатичните условия. Плътността на горивата се определя при
температура 15° С.
Горивото следва да отговаря на „Наредба за изискванията за качеството на течните
горива, условията, реда и начина за техния контрол“, приета с Постановление на МС
№156/15.07.2003г. обн. в ДВ №66/2003г., посл. изменение в ДВ №88/24.10.2014г.
Продавачът представя Декларация за съответствието на качеството на течните горива.
Доставеното гориво трябва да отговаря на БДС и на изискванията на действащите
нормативни актове. Всяка доставена партида трябва да бъде придружена със сертификат
за качество. При условие, че сертификатът е издаден от чуждестранна лаборатория,
същият трябва да бъде преведен от лицензиран преводач на български език.
Да се съблюдава спазването и на свързаните с предмета на поръчката нормативни актове,
действащи към момента на изпълнението.
Органът за удостоверяване при необходимост на качеството на получаваната стока е
независима контролна организация.
Норма на товарене и други транспортни условия: съгласно капацитета на вместимост
на обектите и размера на заявеното количество. Транспортът се извършва от Продавача с
автоцистерни за доставка и разнос, лицензиран специализиран транспорт за превоз на
течни горива, притежаващи брояч в литри, замерен и пломбиран от оторизиран орган, за
сметка на Продавача.
Акт удостоверяващ предаването на стоката: приемо-предавателен протокол, подписан
от представител на Продавача и представител на Купувача, Декларация за съответствие
на качеството на течните горива, заверен документ за цената на доставеното гориво към
датата на всяка доставка и данъчна фактура.
Място на предаване на стоката (франкировка): франко обект на СУ „Д-р Петър Берон“ -
с. Хитрино, област Шумен, ул. „ Възраждане “ №20. Всяка доставка следва да се извършва
в работно време от 08.30 часа до 17.30 часа, в присъствието на упълномощен
представител на Купувача.
Допълнителни изисквания към Продавача: да разполага със собствено оборудване
(наето или ползвано на каквото и да било друго основание без ограничение) - транспортно
средство, с което да осъществява зареждането на горивото в срок до 3 (три) работни дни
от подаването на заявката на Купувача. Доставените количества да бъдат придружени с
декларация за съответствие на качеството на течните горива и да се отчитат чрез брояч и
разходомер на доставчика в литри.
Срок на изпълнение на настоящата поръчка-спецификация: 2 (две) календарни години,
считано от датата на сключване на борсов договор или до изчерпване на количеството.

Индивидуален номер на процедурата: 0007163
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Хитрино
Прогнозна стойност: 135000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Краен срок за подаване на оферта: 2023-01-24 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Ерхан Хюсеин
  • Телефон/и за контакт: 053412238
Документи