112 Основно училище Стоян Заимов - град София

Обществена поръчка на основание чл. 191, ал.1, т. 2 , във връзка с чл.20 ал.3 т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 18, ал.2, т. 9 от Закона за авторското право и сродните му права, и във връзка със Заповед № РД 09-541/27.02. 2020г. на министъра на образованието и науката, Ви отправяме настоящата покана за сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка „Доставка на необходимите познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от децата в ПГ и учениците от I, II, III, IV ,V, VI и VII клас на 112 ОУ „Стоян Заимов“ за учебната 2020/2021г.“

Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:03:46
Статус: възложена

Мотивите за избора на възлагане са следните:

Учебниците и учебните комплекти представляват обект на авторско право по смисълана чл. З, ал.2, т. З от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП).

Съгласно чл. 160, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното възпитание, Министърът на образованието и науката със заповед одобрява всички проекти на учебници и на учебни комплекти, за които въз основа на оценяването е установено, че отговарят на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, разработени са въз основа на утвърдените програми и са приложими в практиката. Съгласно чл. 7 ал.4 от Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти не може да се ползват учебници и учебни комплекти, който не са одобрени.

Налице е Заповед № РД09- 541/27.02.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден графика на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година - Приложение № 1 от заповедта.

Публикувана е и заповед № РД09-48/13.01.2020г., с която са утвърдени списъци на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2020/2021 година.

С Постановление №79 от 13.04.2016 г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби са дадени указания за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване. Съгласно чл. 164, ал. 2 и ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование, познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти са избрани от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование и в съответната подготвителна група. Изборът е съгласуван с Обществения съвет.

 

 

Настоящата обществена поръчка се възлага на основание чл. 191, ал.1, т.2 от ЗОП, а
именно -  чрез изпращане на покана до определено лице. Този ред на възлагане е приложим, в
случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради
наличие на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни
права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството
на доставката е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат
на възложителя. Поради обстоятелството, че учебниците и учебните помагала са утвърдени, както и са оповестени издателствата с авторски права е целесъобразно с настоящата покана да бъде поканено за сключване на договор това лице, притежаващо авторските права за разпространение на учебниците и учебните помагала.

Индивидуален номер на процедурата: 0006192
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 68200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-02 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Иванка Петрова
 • Телефон/и за контакт: 0887300883
Документи
 • Покана до издателство "Просвета София" АД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:40:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886291
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:40:26
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:40:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателсво "Просвета София" АД - 2 стр.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:40:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886292
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:40:32
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:40:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "Клет България" ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:40:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886296
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:40:38
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:40:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "Клет България" ООД - 2 стр.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:40:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886298
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:40:42
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:40:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "Бит и техника" ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:40:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886299
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:40:47
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:40:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "Бит и техника" ООД - 2 стр.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:40:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886300
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:40:53
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:40:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "С.А.Н. ПРО" ООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:41:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886301
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:41:00
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:41:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "С.А.Н. ПРО" ООД - 2 стр.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:41:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886307
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:41:06
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:41:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "БГ Учебник"

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:41:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886308
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:41:11
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:41:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "БГ Учебник" - 2 стр.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:41:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886309
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:41:19
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:41:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "Изкуства" ЕООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:41:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886310
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:41:25
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:41:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателство "Изкуства" ЕООД -2 стр.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:41:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886315
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:41:30
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:41:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателска къща "РИВА" АД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:41:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886316
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:41:36
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:41:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана до издателска къща "РИВА" АД - 2 стр.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:41:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886317
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:41:41
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:41:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:49:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886401
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:49:26
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:49:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № РД09-541/27.02.2020г. на министъра на образованието и науката

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 22:58:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886504
  Удостоверено време: 26.03.2020 22:58:36
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 20:58:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-26 23:10:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120886635
  Удостоверено време: 26.03.2020 23:10:19
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2020 21:10:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори