Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

„Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”

Дата и час на публикуване: 2019-05-20 10:11:55
ID номер: 9088383 Статус: възложена

„Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”. Изпълнителят на обществената поръчка следва да осигури възможността, ваучерите за храна да могат се използват като разплащателно средство в търговските обекти, посочени в приложен към спесификацията списък на обектите.

Доставките ще се извършват въз основа заявка на Възложителя или упълномощено от него лице, подадена по телефон, e-mail. Ваучерите за храна следва да съдържат всички реквизити съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредба 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. Ваучерите да са с валидност най-малко три месеца, считано от датата на доставката им. Прогнозният брой на ваучерите за храна за всички обособени позиции е както следва: Брой лица, имащи право на ваучери – 82 бр.;Номинална стойност на ваучерите за едно лице за един месец – 60.00 лв.Стойност на купюрите на ваучерите за едно лице за един месец: 5 бр. ваучери с номинал от 10.00 лв. 2 бр. Ваучери с номинал от 5.00 лв.;Прогнозна номинална стойност на ваучерите за една година – 59 138.40 лв.Разпределението на ваучерите по обособени позиции е както следва: Обособена позиция № 1 „ Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Пазарджик -18, прогнозна стойност 12 260.40 лв.; Обособена позиция № 2 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Плевен – 20 прогнозна стойност 14 424.00 лв.;Обособена позиция № 3 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Смолян –8, прогнозна стойност 5 769.60 лв.; Обособена позиция № 4 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Стара Загора-19, прогнозна стойност 13702.80 лв.; Обособена позиция № 5 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Царево – 16, прогнозна стойност 11539.20 лв.;Обособена позиция № 6 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, Централно управление -2, прогнозна стойност 1 442.40 лв..Посочените количества ваучери са прогнозни и Възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване.

Индивидуален номер на процедурата: 0004967
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 59138.40 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-11 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Върбан Танев
  • Телефон/и за контакт: 042 601156
Документи