Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП БГЦПО по обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2018-05-14 16:56:01Последна промяна: 2018-05-14 16:55:10
ID номер: 9076013 Статус: възложена

„Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”. Изпълнителят на обществената поръчка следва да осигури възможността, ваучерите за храна да могат се използват като разплащателно средство в търговските обекти, посочени в приложените към документацията спецификации.

Доставките ще се извършват въз основа заявка на Възложителя или упълномощено от него лице, подадена по телефон, e-mail. Ваучерите за храна следва да съдържат всички реквизити съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредба 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. Ваучерите да са с валидност най-малко три месеца, считано от датата на доставката им.

Прогнозният брой на ваучерите за храна за всички обособени позиции е както следва: Брой лица, имащи право на ваучери – 88 бр.;Номинална стойност на ваучерите за едно лице за един месец – 60.00 лв.Стойност на купюрите на ваучерите за едно лице за един месец: 5 бр. ваучери с номинал от 10.00 лв. 2 бр. Ваучери с номинал от 5.00 лв.;Прогнозна номинална стойност на ваучерите за една година – 63 465.60 лв.Разпределението на ваучерите по обособени позиции е както следва: Обособена позиция № 1 „ Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Пазарджик -18, прогнозна стойност 12 981.60 лв.; Обособена позиция № 2 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Плевен – 22, прогнозна стойност 15 866.40 лв.;Обособена позиция № 3 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Смолян –9, прогнозна стойност 6490.80 лв.; Обособена позиция № 4 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Стара Загора-19, прогнозна стойност 13702.80 лв..; Обособена позиция № 5 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Царево – 18, прогнозна стойност12 981.60 лв.;Обособена позиция № 6 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, Централно управление -2, прогнозна стойност 1 442.40 лв..Посочените количества ваучери са прогнозни и Възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване.

Индивидуален номер на процедурата: 0003751
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 63465.60 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-12 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • Обява за обществена поръчка за ваучери за храна

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-14 16:58:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083301055
  Удостоверено време: 14.05.2018 16:58:26
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2018 13:58:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-05-14 16:58:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083301074
  Удостоверено време: 14.05.2018 16:58:36
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2018 13:58:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Пълно описание обекта на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2018-05-14 16:58:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083301091
  Удостоверено време: 14.05.2018 16:58:47
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2018 13:58:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за поръчката

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-14 16:58:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083301107
  Удостоверено време: 14.05.2018 16:58:59
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2018 13:58:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-14 16:59:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083301127
  Удостоверено време: 14.05.2018 16:59:11
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2018 13:59:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Списък на желаните обекти

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-05-14 16:59:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083301139
  Удостоверено време: 14.05.2018 16:59:23
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2018 13:59:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срок

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-06-05 09:41:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084884363
  Удостоверено време: 05.06.2018 09:41:38
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2018 06:41:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от заседание на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-28 12:24:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086831171
  Удостоверено време: 28.06.2018 12:24:30
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2018 09:24:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за ваучери за храна клон Пазарджик

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 12:55:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088140805
  Удостоверено време: 16.07.2018 12:55:06
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 09:55:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор клон Пазарджик

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 12:55:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088140818
  Удостоверено време: 16.07.2018 12:55:16
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 09:55:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за ваучери за храна клон Плевен

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 12:55:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088140833
  Удостоверено време: 16.07.2018 12:55:31
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 09:55:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор клон Плевен

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 12:55:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088140846
  Удостоверено време: 16.07.2018 12:55:46
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 09:55:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за ваучери за храна клон Смолян

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 12:55:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088140858
  Удостоверено време: 16.07.2018 12:55:59
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 09:55:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор клон Смолян

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 12:56:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088140876
  Удостоверено време: 16.07.2018 12:56:13
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 09:56:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за ваучери за храна клон Стара Загора

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 13:03:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088141350
  Удостоверено време: 16.07.2018 13:03:43
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 10:03:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор клон Стара Загора

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 13:03:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088141361
  Удостоверено време: 16.07.2018 13:03:54
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 10:03:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за ваучери за храна клон Царево

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 13:04:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088141374
  Удостоверено време: 16.07.2018 13:04:06
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 10:04:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи към договор Царево

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 13:04:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088141386
  Удостоверено време: 16.07.2018 13:04:20
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 10:04:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за ваучери за храна ЦУ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 13:04:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088141404
  Удостоверено време: 16.07.2018 13:04:31
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 10:04:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи договор ЦУ

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-16 13:04:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088141416
  Удостоверено време: 16.07.2018 13:04:45
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2018 10:04:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори