Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

„Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО” по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2017-07-13 16:06:10Последна промяна: 2017-07-13 15:16:41
ID номер: 9064309 Статус: възложена

„Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”. Изпълнителят на обществената поръчка следва да осигури възможността, ваучерите за храна да могат се използват като разплащателно средство в търговските обекти, посочени в приложените към документацията спесификации.

Доставките ще се извършват въз основа заявка на Възложителя или упълномощено от него лице, подадена по телефон, e-mail. Ваучерите за храна следва да съдържат всички реквизити съгласно чл. 22, ал. 2 от Наредба 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. Ваучерите да са с валидност най-малко три месеца, считано от датата на доставката им.

Прогнозният брой на ваучерите за храна за всички обособени позиции е както следва: Брой лица, имащи право на ваучери – 90 бр.;Номинална стойност на ваучерите за едно лице за един месец – 60.00 лв.Стойност на купюрите на ваучерите за едно лице за един месец: 5 бр. ваучери с номинал от 10.00 лв и 2 бр. ваучери с номинал от 5.00 лв.;Прогнозна номинална стойност на ваучерите за една година – 64 800.00 лв.Разпределението на ваучерите по обособени позиции е както следва: Обособена позиция № 1 „ Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Плевен -23, прогнозна стойност 16 560.00лв.; Обособена позиция № 2 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Пазарджик – 20, прогнозна стойност 14 400.00 лв.; Обособена позиция № 3 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Смолян – 11, прогнозна стойност 7 920.00 лв.; Обособена позиция № 4 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Стара Загора-18, прогнозна стойност 12 960.00 лв.; Обособена позиция № 5 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Царево – 16, прогнозна стойност 11 520.00 лв.;Обособена позиция № 6 „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, Централно управление -2, прогнозна стойност 1 440.00 лв..Посочените количества ваучери са прогнозни и Възложителят не е обвързан с тяхното пълно усвояване. Срок за изпълнение на заявките – не по-късно от два работни дни от датата на подаване на заявката.;Условия и начин на плащане – по банков път при условията на отложено плащане, срещу издадена от изпълнителя фактура и приемо-предавателен протокол или складова разписка, удостоверяващи изпълнението на поръчката от изпълнителя и приемането й от възложителя.;Срок на договора – Една година, считано от датата на сключване на договора.

Индивидуален номер на процедурата: 0002600
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 64800.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-29 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Върбан Танев
 • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи
 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:14:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072383976
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:14:50
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:14:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:14:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072383984
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:14:57
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:14:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА за обществена поръчка по реда на чл. 187 от Закона за обществените поръчки

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:15:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072383989
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:15:02
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:15:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СПИСЪК НА ПРЕДПОЧИТАНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:15:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072383995
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:15:07
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:15:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:15:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072384001
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:15:12
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:15:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ХХVІ ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:15:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072384007
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:15:17
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:15:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за назначаване на комисия

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:15:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072384015
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:15:24
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:15:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисия за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:15:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072384024
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:15:39
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:15:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия за избор на изпълнител

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:15:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072384035
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:15:49
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:15:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Пазарджик;

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:15:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072384040
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:15:55
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:15:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Смолян;

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:16:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072384052
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:16:06
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:16:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Царево;

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:16:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072384059
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:16:11
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:16:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Даговор за „ Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Плевен;

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:16:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072384065
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:16:18
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:16:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, Централно управление.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:16:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072384070
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:16:24
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:16:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за „Отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна по предварителна заявка за нуждите на ДП „БГЦПО”, кл.Стара Загора

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 15:16:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072384078
  Удостоверено време: 13.07.2017 15:16:29
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2017 12:16:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори