Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2019-09-11 14:38:10Последна промяна: 2019-09-11 14:37:51
АОП номер: 2868-2019-0008 Статус: възложена

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции:

Първа обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество на   ДП „БГЦПО”, клон Плевен ;

Обект на охрана са сграда и имущество на ДП „БГЦПО”, кл.Плевен.

Сградите и имуществото на ДП „БГЦПО”, кл.Плевен са разположени в Дворно място, находящо се в гр.Плевен, ул. „Ал.Стамболийски” №16.

Дворното място граничи с ТС „Никола Филчев”, Гимназия за преподаване на чужди езици, ул.”Никола Д.Петков” и ул.”Ал.Стамболийски”.

В дворното място е разположен служебен паркинг.

Обект на охрана са:

          -триетажна масивна сграда, в която са разположени: І етаж- административен корпус и -учебни помещения; ІІ и ІІІ етаж – общежитие.

-Учебни работилници;

-Складове, гаражи, помещение за охраната, дворно място.

Центърът има два портала – главен, от ул.”Ал.Стамболийски” и от ул. „Никола Петков”,.

            Охраната следва да бъде организирана при денонощен – 24 часов ежедневен режим на работа, чрез мининум 4 броя охранители, окомплектовани в минимум един денонощен пост.

            Охраната извършва и пропусквателния режим на двата портала.

Втора обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти и имущество на    ДП „БГЦПО”, клон Стара Загора;

Сградата и имуществото на ДП „БГЦПО” гр.София, кл. Стара Загора, които ще бъдат обект на охрана,  са разположени в Дворно място, находящо се в гр.Стара Загора, ул. „Капитан Петко войвода № 34, представляващо УПИ №.3919, кв.525 по плана на града с площ от 9558 кв.м. Дворното място е оградено с плътна охрана и един пропусквателен пункт.

            Обект на охрана са:двор, основна сграда, сграда работилници, сграда столова и парно, склад-север, спирачно хале, паркинг за автомобили.

            Охраната следва да бъде организирана при денонощен режим на работа чрез мининум 4 броя охранители, окомплектовани в минимум един денонощен пост.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005431
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 64500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-03 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Върбан Танев
  • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи