Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО”, гр.София,за нуждите на кл.Царево по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-06-10 13:15:48
АОП номер: 2868-2019-0006 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДП „БГЦПО” гр.София за нуждите на клон Царево по обособени позиции. Като се вземе предвид, че предмет на доставките са различни по вид хранителни стоки за Възложителя се явява целесъобразно да раздели поръчката на следните обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, Доставка на хляб и хлебни изделия;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, Доставка на сладкарски изделия;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3, Доставка на месо, месни произведения, колбаси;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4, Доставка на риба;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5, Доставка на млечни продукти;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6, Доставка на плодове и зеленчуци;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7, Доставка на консерви;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8, Доставка на подправки;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9, Доставка на пакетирани хранителни продукти;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10, Доставка на кафе и чай;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11, Доставка на безалкохолни напитки и минарелна вода;;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12, Доставка на алкохолни напитки;

Индивидуален номер на процедурата: 0005021
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 66900.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-04 00:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Върбан Танев
  • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи