Българо-германски център за професионално обучение - клон Стара Загора

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции: Първа обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО”, клон Плевен ; Втора обособена позиция: Нощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО”, клон Стара Загора;

Дата и час на публикуване: 2018-09-10 12:06:54
АОП номер: 02868-2018-0004 Статус: възложена

Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на ДП „БГЦПО” гр.София по обособени позиции.

Като се вземе предвид, че изпълнението на предмета на поръчката е предназначен за обекти и имущество на включените в структурата на ДП „БГЦПО” обособени звена, които не са самостоятелни възложители, предвид тяхната териториална и функционална обособеност за Възложителя се явява целесъобразно да раздели поръчката на следните обособени позиции:

Първа обособена позиция: Денонощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на   ДП „БГЦПО”, клон Плевен ;

Втора обособена позиция: Нощна невъоръжена физическа охрана на сгради и имущество на    ДП „БГЦПО”, клон Стара Загора;

Обект на охрана са сграда и имущество на ДП „БГЦПО”, кл.Плевен.

Сградите и имуществото на ДП „БГЦПО”, кл.Плевен са разположени в Дворно място, находящо се в гр.Плевен, ул. „Ал.Стамболийски” №16.

Дворното място граничи с ТС „Никола Филчев”, Гимназия за преподаване на чужди езици, ул.”Никола Д.Петков” и ул.”Ал.Стамболийски”.

В дворното място е разположен служебен паркинг.

Обект на охрана са:

          -триетажна масивна сграда, в която са разположени: І етаж- административен корпус и -учебни помещения; ІІ и ІІІ етаж – общежитие.

-Учебни работилници;

-Складове, гаражи, помещение за охраната, дворно място.

Центърът има два портала – главен, от ул.”Ал.Стамболийски” и от ул. „Никола Петков”,.

Сградата и имуществото на ДП „БГЦПО” гр.София, кл. Стара Загора, които ще бъдат обект на охрана,  са разположени в Дворно място, находящо се в гр.Стара Загора, ул. „капитан Петко войвода № 34, представляващо УПИ №.3919, кв.525 по плана на града с площ от 9558 кв.м. Дворното място е оградено с плътна охрана и един пропусквателен пункт.

            Обект на охрана са:двор, основна сграда, сграда работилници, сграда столова и парно, склад-север, спирачно хале, паркинг за автомобили.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0004129
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 63000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-04 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Върбан Танев
  • Телефон/и за контакт: 042 601 156
Документи