СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе

Дата и час на публикуване: 2020-08-17 13:40:50Последна промяна: 2020-08-17 13:40:42
ID номер: 04132-2020-0002 Статус: прекратена

 Събиране на оферти с обява за приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе по две обособени позиции през учебната 2020/2021 година.

          Обемът на доставките на закуски и храна за обяд за учениците на СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора. Възложителят не поема задължение да заявява доставки на закуски и храна за обяд, в случай, че такава нужда не е конкретно възникнала. Изпълнителят по договора не може да претендира каквото и да било обезщетение за това, че не са му  възложени доставки.

Броят деца и ученици, за които ще трябва да се доставя закуска и храна за обяд, се уточняват с директора на училището или с определен от него служител един учебен ден преди извършването на доставката.

 

3. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Основен предмет:

 15000000  – Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него. 

Индивидуален номер на процедурата: 0006521
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 69300.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-08-29 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов
  • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи