СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе по обособени позиции през учебната 2019/2020 година”

Дата и час на публикуване: 2019-09-03 20:04:31Последна промяна: 2019-09-03 20:04:18
ID номер: 9092128 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка включва  приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе по две обособени позиции през учебната 2019/2020 година

Място на извършване: гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, описано в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка..

Обща прогнозна стойност на поръчката: Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 69 300,00 (шестдесет и девет хиляди и триста лева) лв. без включен ДДС, а с включен ДДС – 83 160,00. (осемдесет и три хиляди сто и шестдесет ) лева, от които:

 

Обособени позиции (когато е приложимо): [х ] Да [ ] Не

Номер на обособената позиция: [  1 ]

 

Наименование: [“Приготвяне и доставка на готови закуски за децата от подготвителна група и учениците от I до IV клас на СУ "Христо Ботев" гр. Сунгурларе за учебната 2019/2020 г.” “]

 

Прогнозна стойност : 22 000,00 лв. (словом: двадесет и две хиляди лева)лв., без включен ДДС, а с включен ДДС – 26 400,00 (двадесет и шест хиляди и четиристотин лева ) лева.

 Номер на обособената позиция: [   2]

 Наименование: [Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от І до VІІ клас на СУ „Христо Ботев” гр. Сунгурларе през учебната 2019/2020 г.“]

 Прогнозна стойност:    47 300,00 (словом: четиридесет и седем хиляди и триста лева) лв. без включен ДДС, а с включен ДДС – 56 760,00 (петдесет и шест хиляди седемстотин и шестдесет лева ) лева.

Индивидуален номер на процедурата: 0005407
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 69300.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-13 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов Зам. Директор АСД
  • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи