СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Доставка на дизелово гориво В6 за училищни автобуси и училищен трактор на СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе през учебната 2019/2020 година

Дата и час на публикуване: 2019-08-09 19:58:17Последна промяна: 2019-08-09 19:57:58
ID номер: 9091236 Статус: възложена

Предмет на поръчката:

„Доставка на дизелово гориво В6 за училищни автобуси и училищен трактор на СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе през учебната 2019/2020 година.

 

Доставките са предвидени за три броя училищни автобуси и един училищен трактор на СУ „Христо Ботев“, за които следва да бъдат издадени лимитни карти за безналично плащане по регистрационен номер за всяко МПС, чрез които да се осъществява зареждането. Прогнозно количество- 10 000 литра.

Посоченото количество е прогнозно и не поражда задължение за Възложителя да го поръча в пълен обем.

Правно основание на процедурата - чл. 186 от ЗОП във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП.

Индивидуален номер на процедурата: 0005273
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 17200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-21 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов Зам. Директор АСД
  • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи