СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Специализиран превоз на учители и ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2020/2021 г.”

Дата и час на публикуване: 2020-07-28 10:41:54Последна промяна: 2020-07-28 10:41:45
АОП номер: 04132-2020-0001 Статус: прекратена

Настоящата обществена поръчка включва предоставянето  услуга за следното: Извършване на специализиран превоз на ученици с автобусен транспорт до СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас по 4 /четири/ маршрутни разписания и автобусен превоз за учители по 1/едно/ маршрутно разписание, както следва:

 

  1. Маршрутно разписание за превоз на ученици І-XІІ клас  : с. Манолич – с. Велислав – с. Везенково – с. Садово – с. Бероново – гр. Сунгурларе и обратно –2 /два / курса по 40 км. в едната посока. С обща дължина на маршрута – 160 км..

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 78 ученици.

Прогнозен брой учебни дни – 180 /сто осемдесет / дена;

 

  1. Маршрутно разписание за превоз на ученици І-XІІ клас : Маршрут с. Мокрен – с. Пъдарево – гр. Сунгурларе и обратно – 3/три/ курса по 15 км. в едната посока. С обща дължина на маршрута - 90 км.

      Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 73ученици.

Прогнозен брой учебни дни- 180 /сто осемдесет / дена;

 

  1. Маршрутно разписание за превоз на ученици І-XІІ клас :    Маршрут: гр. Сунгурларе – с. Грозден – с. Терзийско и обратно – 2 /два/ курса по 15 км.  и Сунгурларе – Грозден – 2 /два/ курса по 5 км. в едната посока. С обща дължина на маршрута - 80 км..

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 44ученици. 

      Прогнозен брой учебни дни – 180 /сто осемдесет / дена;

 

  1. Маршрутно разписание за превоз на ученици  целодневна организация І-VІІ клас : с. Мокрен – с. Пъдарево – гр. Сунгурларе и обратно – 1/един/ курс по 15 км. в едната посока. С обща дължина на маршрута - 30 км..

      Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението – 20ученици.

Прогнозен брой учебни дни – 180 /сто осемдесет / дена.

  • За гореизброените маршрутни разписания за специализиран превоз на ученици НЕ се допуска превоз на правостоящи ученици.

 

  1. Маршрутно разписание за превоз на учители за учебната 2020-2021г.: . гр.Карнобат - с. Лозарево - с. Черница - гр.Сунгурларе и обратно  – 1 курс по 60 км. - 40 човека и 2 курс по 60 км. -22човека . С обща дължина на маршрута - 180 км..;

Прогнозен брой учебни дни – 249 работни дни.

Индивидуален номер на процедурата: 0006502
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 160900.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-08-18 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов
  • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи