СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Специализиран превоз на учители и ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2019/2020 г.”

Дата и час на публикуване: 2019-09-02 17:36:19Последна промяна: 2019-09-02 17:35:59
АОП номер: 931319 Статус: възложена

Извършване на специализиран превоз на ученици и учители през учебната 2019/2020 г. на територията на община Сунгурларе до СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, по  5 /четири/ обособени позиции (маршрута).

 Автобусния превоз ще се осъществява всеки учебен ден, съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на графика на учебното време за учебната 2019/2020 учебна година.

Изискванията към услугите, които ще се предоставят са посочени в  „Техническа спецификация”, представляваща неразделна част от настоящата документация за участие.

 

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и ППЗОП, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Индивидуален номер на процедурата: 0005390
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 158428.00 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60130000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов Зам. Директор АСД
  • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи