СУ Христо Ботев - град Сунгурларе

„Специализиран превоз на учители и ученици от СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас през учебната 2019/2020 г.”

Дата и час на публикуване: 2019-07-18 14:44:28Последна промяна: 2019-07-18 14:43:00
АОП номер: 922954 Статус: прекратена

Специализиран превоз на учители и ученици от СУ „Христо Ботев”,

гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас

през учебната 2019/2020 г.

Предмет на настоящата обществена поръчка е:предоставяне на услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), изразяваща се в извършване на специализиран превоз на учениципрез учебната 2019/2020 г. на територията на община Сунгурларе до СУ „Христо Ботев”, гр. Сунгурларе, по  четири обособени позиции (маршрут).

 Автобусния превоз ще се осъществява всеки учебен ден, съгласно Заповед на Министъра на образованието и науката за определяне на графика на учебното време за учебната 2019/2020 учебна година.

                                                                                                                                             

1.2. Обособени позиции: да

 Позиция №1 –  Превоз на ученици  І-XІІ клас

Маршрут: с. Манолич – с. Велислав – с. Везенково – с. Садово – с. Бероново – гр. Сунгурларе и обратно –2 /два / курса по 39 км. в едната посока с обща дължина на маршрута - 78 км..

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 70 ученици.

 

Позиция №2 – Превоз на ученици  І-ХІІ клас

 Маршрут с. Мокрен – с. Пъдарево – гр. Сунгурларе и обратно – 2/два/ курса по 15 км. в едната посока с обща дължина на маршрута - 60 км.

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 64ученици.

 

Позиция №3 – Превоз на ученици  І-ХII клас

  Маршрут: гр. Сунгурларе – с. Грозден – с. Терзийско и обратно – 2 /два/ курса по 30 км.  и Сингирларе – Грозден - 2 курса по 9,5 км. В едната посока с обща дължина на маршрута - 79 км..

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението - 30ученици. 

Не се допуска превоз на правостоящи ученици при извършване на услугата.

 

Позиция № 4 – Превоз на ученици  целодневна организация І-VІІ клас

Маршрут с. Мокрен – с. Пъдарево – гр. Сунгурларе и обратно – 1/един/ курса по 15 км. в едната посока с обща дължина на маршрута - 30 км..

Прогнозен брой пътуващи ученици по направлението – 20ученици.

 

Позиция №5 – превоз на учители

ще се осъществява с автобусен транспорт по маршрутно разписание:

1. гр.Карнобат - с. Лозарево - с. Черница - гр.Сунгурларе и обратно  – 1 курс по 60 км. - 40 човека и 2 курс по 60 км. -22човека ;

Превозването на учителите ще се извършва всеки учебен ден по упоменатото разписание и в съответствие с утвърдените от страните часове на тръгване. Не се допуска превоз на правостоящи учители при извършване на услугата.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005170
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Сунгурларе
Прогнозна стойност: 177968.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 70247
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-09 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Жеко Славов
  • Телефон/и за контакт: 0877879996
Документи