Средно Училище Георги Бенковски - град Пазарджик

Доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки - доставка на храна – закуска и обяд за учениците от СУ „Георги Бенковски”, гр. Пазарджик.

Дата и час на публикуване: 2022-11-24 13:19:00
ID номер: 02-69 Статус: възложена

В изпълнение на възложенитему доставки по съответна обособена позиция, от обхвата на обществената поръчка, предмет на настоящата процедура, съответният Изпълнител следва да доставя ежедневно, през учебните дни, готова храна по предварителна заявка на Възложителя.

Обем на обществената поръчка. Обемът на доставките на храна за закуска, съответно за обяд за учениците на СУГеорги Бенковскигр.Пазарджик ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя през периода на изпълнение на договора. Възложителят не поема задължение да заявява доставки на храна, в случай че такава нужда не е конкретно възникнала. Изпълнителят по договора не може да претендира каквото и да било обезщетение за това, че не са му възложени доставки.

По І обособена позиция: „Доставка на закуски на учениците от I – ІV клас на СУГеорги Бенковски”, гр.Пазарджик”, се включва доставка на закуска за около 350 ученици от І до ІV клас всеки учебен ден. Посоченият брой ученици е ориентировъчен, като точното количество закуски, които ще се доставят, ще се определя според реалното присъствие на учениците на учебните занятия. Закуските следва да бъдат доставени в СУ „Георги Бенковски” до 8,00 часа. Прогнозната стойност на закуска на един ученик на ден е до 1,50 лв. с включен ДДС.

По ІІ обособена позиция: „Доставка на обяд за учениците, обхванати на целодневна организация на обучение от І – V клас в СУГеорги Бенковски”, гр.Пазарджик” от І до V клас, включва доставка на готвена в деня на поръчката обедна храна – предястие, основно ястие, хляб и десерт, за около 60 ученици. Посоченият брой ученици е ориентировъчен. Точното количество обяди, които ще се доставят/изготвят, ще се определя според реално заявени обяди от учениците на занятията. Най-високата прогнозна стойност на обяда за един ученик според вида на храненето на ден е до 3,90 лв. с включен ДДС. Училището финансира поевтиняване в размер на 0,90 лв.  с включен ДДС, останалата част се заплаща от учениците /родителите/.

Индивидуален номер на процедурата: 0007146
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пазарджик
Прогнозна стойност: 69962.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2022-12-13 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Юлиян Гацев
  • Телефон/и за контакт: 0898940916
Документи